Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

ARCHEOLEG | AMGYLCHEDD HANESYDDOL | CYFRANOGIAD CYHOEDDUS

Dolenni Cyflym

Cyflwyno Cytundeb Ymholiad Ymholiad HER Ar-lein

Beth yw'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol?

Cronfa ddata ac archif o wybodaeth am safleoedd a phrosiectau o ddiddordeb archeolegol a hanesyddol yn ardal Clwyd-Powys yw Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Rhanbarthol CPAT (HER). Mae gennym gofnodion o safleoedd archeolegol o bob cyfnod, yn amrywio o'r lle cyntaf i bobl fyw yng Nghymru, hyd at nodweddion cymharol fodern megis strwythurau milwrol y Rhyfel Byd Cyntaf. Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am Adeiladau Rhestredig a strwythurau, Henebion Cofrestredig, mannau darganfod unigol a nodweddion archeolegol eraill, o safleoedd adnabyddus ac ymweliedig â hwy i nodweddion tirwedd llai amlwg fel banciau caeau a marciau tyfu.

     

Mae'r ardal a gwmpesir gan Gofnod Amgylchedd Hanesyddol CPAT yn dwyll glas tywyll ar y map hwn o Gymru

Mae'r ardal a gwmpesir gan yr HER yn gyfoethog o hanes ac archaeoleg. Mae ein cronfa ddata yn cadw cofnodion o dros 150,000 o safleoedd a phrosiectau, ac fe'i diweddarir yn barhaus. Mae gwaith maes proffesiynol ac ymchwil bob dydd, prosiectau academaidd, a darganfyddiadau gan y cyhoedd yn dod â gwybodaeth newydd am yr adnodd archeolegol. Cyflogir swyddog HER amser llawn i gadw'r cofnodion yn gyfoes. Cefnogir Cadw ar y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol a chaiff ei fonitro gan RCAHMW. Mae'r HER wedi cael ei fabwysiadu gan bob un o'n hawdurdodau lleol ac fe'i defnyddir gan ei gyfarwyddiaethau cynllunio.

Cofnodion HER Ar-lein 

Mae'n bosib cael mynediad at Gofnodion Amgylchedd Hanesyddol Cymru ar-lein o gysur eich cartref, swyddfa eich hun neu yn wir bryn wyntog (caniatáu signal)! Archwilio yw'r system mynediad ar-lein i Gofnodion Amgylchedd Hanesyddol Cymru. Fe'i datblygwyd trwy bartneriaeth o bedwar Ymddiriedolaeth Archeolegol Cymru i ddarparu mynediad ehangach i'r cyhoedd i'r adnodd gwerthfawr hwn. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymchwilio i'ch ardal leol, neu ddarganfod mwy am gyfnod hanesyddol penodol, mae hwn yn le da i ddechrau.

 

CLICIWCH YMA I GYNNAL I'R SAFLE ARCHWILIO

NODYN PWYSIG! Bwriedir i'r wybodaeth a gafwyd gan Archwilio ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth ac ymchwil yn unig ac ni ddylid ei ddefnyddio at ddibenion rheoli datblygu neu fel rhan o brosiect masnachol. Dylid cyfeirio ymholiadau yn ymwneud â gofynion sy'n ymwneud â chynllunio'n uniongyrchol i'r Swyddog Cofnod Amgylchedd Hanesyddol trwy lenwi ein ffurflen ymholiad HER a'i e-bostio at ymholiadau CPAT HER neu dros y ffôn neu lythyr; gellir dod o hyd i fanylion yma.

90,150

COFNODION CRAIDD

51,456

COFNODION DIGWYDDIAD

221,267

COFNODION PHOTO

Archifau

Ynghyd â'r HER cyfrifiadurol, rydym yn dal symiau sylweddol o archifau papur, mapiau a gwybodaeth ategol arall. Yn arbennig o werth ei grybwyll mae ein casgliad mawr o ffotograffau awyriadol obliw sydd wedi'u cymryd o weddillion archeolegol a'r dirwedd gyfagos dros y 30 mlynedd diwethaf.

Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr i unrhyw un sydd â diddordeb yn archeoleg a hanes gogledd-ddwyrain a chanolbarth Cymru, boed nhw'n berson lleol, yn ymwelydd i'r ardal, neu fyfyriwr, a beth bynnag yw eu lefel o ddiddordeb. Mae gan yr HER botensial gwych fel ffynhonnell o ddata amrwd ar gyfer ymchwil a dadansoddiad. Mae hefyd yn chwarae rhan bwysig iawn wrth gynorthwyo gyda rheoli a chyflwyno'r dirwedd hanesyddol ac fe'i defnyddir o ddydd i ddydd gan unigolion, sefydliadau ac awdurdodau lleol i asesu goblygiadau archeolegol datblygiadau arfaethedig yn yr ardal.

Sut y gallwch chi ein helpu! 

Rydym yn ymdrechu i gadw'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn gyfoes, yn gyflawn ac yn gywir â phosib, ond mewn ardal mor helaeth â nifer fawr o safleoedd, nid yw hwn yn dasg hawdd. Felly rydym ni'n annog pawb i'n helpu i gyflawni hyn. Os ydym wedi anfon data atoch chi a'ch bod yn gweld bod y wybodaeth yn anghywir, rhowch wybod i ni. Os ydych chi'n cynnal ymchwil i unrhyw agwedd ar archeoleg yn yr ardal hon, byddem yn ddiolchgar pe gallech chi roi gwybod i ni eich canlyniadau fel y gallwn ni newid ein cofnodion yn unol â hynny. Mae gennym ddiddordeb hefyd i ddarganfod am ddarganfyddiadau newydd yn yr ardal. Os ydych chi'n dod o hyd i arteffact neu safle y credwn nad ydym eisoes yn ei wybod, hoffem glywed gennych

Cysylltwch â'r HER

Announcement:
During the current Coronavirus/Covid-19 situation our offices are closed. We are also not undertaking any fieldwork or public events at this time. The office telephone numbers are not being monitored so please contact by email (trust@cpat.org.uk) in the first instance, or if you have the mobile number of your team contact, then by all means call them directly. We hope that normal service will resume soon. In the meantime please stay safe and well.