Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

ARCHEOLEG | AMGYLCHEDD HANESYDDOL | CYFRANOGIAD CYHOEDDUS

Dolenni Cyflym

Cyflwyno Cytundeb Ymholiad Ymholiad HER Ar-lein

Beth yw'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol?

Cronfa ddata ac archif o wybodaeth am safleoedd a phrosiectau o ddiddordeb archeolegol a hanesyddol yn ardal Clwyd-Powys yw Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Rhanbarthol CPAT (HER). Mae gennym gofnodion o safleoedd archeolegol o bob cyfnod, yn amrywio o'r lle cyntaf i bobl fyw yng Nghymru, hyd at nodweddion cymharol fodern megis strwythurau milwrol y Rhyfel Byd Cyntaf. Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am Adeiladau Rhestredig a strwythurau, Henebion Cofrestredig, mannau darganfod unigol a nodweddion archeolegol eraill, o safleoedd adnabyddus ac ymweliedig â hwy i nodweddion tirwedd llai amlwg fel banciau caeau a marciau tyfu.

     

Mae'r ardal a gwmpesir gan Gofnod Amgylchedd Hanesyddol CPAT yn dwyll glas tywyll ar y map hwn o Gymru

Mae'r ardal a gwmpesir gan yr HER yn gyfoethog o hanes ac archaeoleg. Mae ein cronfa ddata yn cadw cofnodion o dros 150,000 o safleoedd a phrosiectau, ac fe'i diweddarir yn barhaus. Mae gwaith maes proffesiynol ac ymchwil bob dydd, prosiectau academaidd, a darganfyddiadau gan y cyhoedd yn dod â gwybodaeth newydd am yr adnodd archeolegol. Cyflogir swyddog HER amser llawn i gadw'r cofnodion yn gyfoes. Cefnogir Cadw ar y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol a chaiff ei fonitro gan RCAHMW. Mae'r HER wedi cael ei fabwysiadu gan bob un o'n hawdurdodau lleol ac fe'i defnyddir gan ei gyfarwyddiaethau cynllunio.

Cofnodion HER Ar-lein 

Mae'n bosib cael mynediad at Gofnodion Amgylchedd Hanesyddol Cymru ar-lein o gysur eich cartref, swyddfa eich hun neu yn wir bryn wyntog (caniatáu signal)! Archwilio yw'r system mynediad ar-lein i Gofnodion Amgylchedd Hanesyddol Cymru. Fe'i datblygwyd trwy bartneriaeth o bedwar Ymddiriedolaeth Archeolegol Cymru i ddarparu mynediad ehangach i'r cyhoedd i'r adnodd gwerthfawr hwn. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymchwilio i'ch ardal leol, neu ddarganfod mwy am gyfnod hanesyddol penodol, mae hwn yn le da i ddechrau.

 

CLICIWCH YMA I GYNNAL I'R SAFLE ARCHWILIO

NODYN PWYSIG! Bwriedir i'r wybodaeth a gafwyd gan Archwilio ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth ac ymchwil yn unig ac ni ddylid ei ddefnyddio at ddibenion rheoli datblygu neu fel rhan o brosiect masnachol. Dylid cyfeirio ymholiadau yn ymwneud â gofynion sy'n ymwneud â chynllunio'n uniongyrchol i'r Swyddog Cofnod Amgylchedd Hanesyddol trwy lenwi ein ffurflen ymholiad HER a'i e-bostio at ymholiadau CPAT HER neu dros y ffôn neu lythyr; gellir dod o hyd i fanylion yma.

90,150

COFNODION CRAIDD

51,456

COFNODION DIGWYDDIAD

221,267

COFNODION PHOTO

Archifau

Ynghyd â'r HER cyfrifiadurol, rydym yn dal symiau sylweddol o archifau papur, mapiau a gwybodaeth ategol arall. Yn arbennig o werth ei grybwyll mae ein casgliad mawr o ffotograffau awyriadol obliw sydd wedi'u cymryd o weddillion archeolegol a'r dirwedd gyfagos dros y 30 mlynedd diwethaf.

Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr i unrhyw un sydd â diddordeb yn archeoleg a hanes gogledd-ddwyrain a chanolbarth Cymru, boed nhw'n berson lleol, yn ymwelydd i'r ardal, neu fyfyriwr, a beth bynnag yw eu lefel o ddiddordeb. Mae gan yr HER botensial gwych fel ffynhonnell o ddata amrwd ar gyfer ymchwil a dadansoddiad. Mae hefyd yn chwarae rhan bwysig iawn wrth gynorthwyo gyda rheoli a chyflwyno'r dirwedd hanesyddol ac fe'i defnyddir o ddydd i ddydd gan unigolion, sefydliadau ac awdurdodau lleol i asesu goblygiadau archeolegol datblygiadau arfaethedig yn yr ardal.

Sut y gallwch chi ein helpu! 

Rydym yn ymdrechu i gadw'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn gyfoes, yn gyflawn ac yn gywir â phosib, ond mewn ardal mor helaeth â nifer fawr o safleoedd, nid yw hwn yn dasg hawdd. Felly rydym ni'n annog pawb i'n helpu i gyflawni hyn. Os ydym wedi anfon data atoch chi a'ch bod yn gweld bod y wybodaeth yn anghywir, rhowch wybod i ni. Os ydych chi'n cynnal ymchwil i unrhyw agwedd ar archeoleg yn yr ardal hon, byddem yn ddiolchgar pe gallech chi roi gwybod i ni eich canlyniadau fel y gallwn ni newid ein cofnodion yn unol â hynny. Mae gennym ddiddordeb hefyd i ddarganfod am ddarganfyddiadau newydd yn yr ardal. Os ydych chi'n dod o hyd i arteffact neu safle y credwn nad ydym eisoes yn ei wybod, hoffem glywed gennych

Cysylltwch â'r HER