CPAT logo
Cymraeg / English

Map y safle
Cysylltiadau

Gwasanaethau Masnachol

Archwilio
Y dull ar-lein ir Cofnod or Amgylchedd Hanesyddol!

Newyddlen CPAT

Digwyddiadau Sydd ar Ddod

Gwyl Archeoleg Prydain & Profiad Gwaith

Arddangosfa or Rhufeiniaid yng nghanolbarth Cymru

Arolygon o gloddfeydd metel Clwyd a Phowys

Arolwg o Eglwysi Hanesyddol

Ffenestri ar y Gorffennol

Map y safle

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys


Follow us on Twitter
Find us on Facebook

Croeso i'n tudalen flaen! Rydym ni'n un o'r pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol yng Nghymru sy'n gweithio i ddiogelu, cofnodi a dehongli pob agwedd ar y tirwedd hanesyddol.

Pen-y-Crug, Brecon, CPAT photo 05-C-0138

Fe gewch wybod mwy am archaeoleg canolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru trwy bori drwy ein gwefan. Byddwch yn sicr o ddarganfod rhywbeth diddorol - pa un a ydych yn archaeolegydd proffesiynol, amatur neu'n fyfyriwr, ffarmwr, datblygwr safleoedd, disgybl neu athro/awes ysgol, ymwelydd neu unrhyw un â diddordeb yn eich archaeoleg a hanes lleol.

*** Cyfle Swydd Newydd yn CPAT ***Archwilio
Y dull newydd ar-lein i gyrchur Cofnod or Amgylchedd Hanesyddol nawr gyda chysylltiadau i adroddiadau digidol CPAT - dilynwch y ddolen hon i gael gwybod mwy!!

Ynghylch CPAT
Gwybodaeth am bwy ydym ni, beth rydym ni'n ei wneud a sut i gysylltu â ni, a hefyd ein hadroddiad blynyddol.

Beth sy'n Newydd?
Dewch i weld ein newyddlen i gael y manylion diweddaraf am ein gwaith yn ardal Clwyd-Powys.

Bryngaer Caer Digoll
Mwy o wybodaeth am brosiect bryngaer CPAT ei hun.

Teithiau Cerdded Tirwedd Hanesyddol
Gallwch chi fforio tirwedd hanesyddol canolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru trwy ddilyn y teithiau cerdded hunan-dywys hyn.

Eich Gymyned
Dewch i wybod mwy am y hanes ac archaeoleg rhai o'r pentrefi yn yr ardal.

Tirweddau Hanesyddol
Adroddiadau ar gwaith ar Tirweddau Hanesyddol yn ardal Clwyd-Powys.

Adroddiadau ar brosiectau
Edrych yn fanwl ar ddetholiad o brosiectau y mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys wediu cwblhau, gan gynnwys gwaith ar safleoedd claddiadau a defodau Cynhanesyddol, Eglwysi Hanesyddol, Arolwg Arfordirol a Chloddfeydd Metel.

Crynodebau ar brosiectau
Crynodebau byr ar prosiectau diweddar ac yn y gorffennol.

Gwasanaethau Archaeolegol
Fe gewch wybodaeth am y Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol, Rheoli Cynllunio a Datblygu, ein gwasanaethau Rheoli Treftadaeth, y cynllun amaethyddol-amgylcheddol Tir Gofal, y Cynllun Cofnodi Hynafiaethau Cludadwy a'r Ddeddf Drysor a cysylltiad at wefan Fframwaith Ymchwil ar Gyfer Archeoleg Cymru.

Clawdd Offa
Dewch i wybod mwy am y gwrthglawdd unionlin trawiadol hwn syn 1200 o flynyddoedd o oed ac am y cynllun newydd a ariannir gan English Heritage a Cadw, sef Blaengaredd Clawdd Offa.

Addysg
Manylion am y gwasanaeth addysgol a gynigiwn i ysgolion, ac adnoddau ystafell ddosbarth, syniadau ar gyfer teithiau i'r maes, a chysylltiad â'n gwefan addysgol PowysPast.

Cysylltiadau
Cysylltiadau defnyddiol â gwefannau cysylltiedig.


Chwilio yr gwefan CPAT ymaUnwaith y byddwch wedi ymweld 'n gwefan buasem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau ac anfon yr holiadur a ddarparwyd gennym. Byddai'n dda gennym glywed eich sylwadau am ein gwefan a hoffem i chi ddweud beth y gallem ei wneud i'w gwella.


Mae CPAT yn derbyn arian oddi wrth Cadw a'r Comisiwn Brenhinol Henebion yng Nghymru .
Cyfieithwyd peth o ddefnydd adran addysgol y wefan hon gyda chymorth grant gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg .

WG logo Cadw logo RCAHMW logo Byig logo IFA logo

Crynhowyd a dyluniwyd y wefan hon gan Wasanaeth Rheoli Treftadaeth CPAT.
webmaster@cpat.org.uk.

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys, 41 Stryd Lydan, Y Trallwng, Powys, SY21 7RR. Ffn. 01938 553670