CPAT logo


Cymraeg / English
Adref Eto
Gwasanaethau

Gwasanaethau Cynllunio


Ynghylch y Gwasanaethau Cynllunio

Un o swyddogaethau pwysig Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru yw darparu i gynllunwyr awdurdodau lleol ac eraill sy'n gysylltiedig â datblygu a newid yn y defnydd o dir, yn y sector preifat ac yn y sector cyhoeddus hefyd, wasanaeth datblygu unffurf ar draws Cymru gyfan. Mae Gwasanaeth Cynllunio CPAT yn defnyddio gwybodaeth sydd yn y Cofnod o Safleoedd a Henebion Rhanbarthol, a'r wybodaeth arbenigol a'r arbenigedd sydd ar gael o fewn yr Ymddiriedolaeth, i archwilio a gwneud sylwadau ar bob cais cynllunio a allai gael effaith andwyol ar yr amgylchedd hanesyddol. Mae awdurdodau cynllunio lleol yn defnyddio cyngor CPAT i asesu effaith bosibl unrhyw ddatblygiad ar y dreftadaeth, gan geisio sicrhau y bydd cyn lleied o ddifrod â phosibl.

92/64/02

Chwith: Gwerthusiad ar raddfa fach. © CPAT 92/64/02

Nid yw'r rhan fwyaf o ddatblygiadau'n cael effaith arwyddocaol ar y dreftadaeth, ond pan fydd effaith o'r fath gall CPAT ymateb i ymgynghoriad gan awdurdodau cynllunio lleol mewn nifer o ffyrdd. Mewn nifer fechan iawn o achosion, mae'n bosibl mai'r cyngor a roddir fydd i wrthod y cais cynllunio er mwyn diogelu adeiladau archaeolegol neu hanesyddol, ond yr hyn sy'n fwy tebygol yw y gofynnir i'r awdurdod cynllunio osod amodau ar unrhyw ganiatâd a roddir. Gallai'r amodau fynnu nad yw rhannau arbennig o'r safle'n cael eu defnyddio ar gyfer adeiladu neu fod rhannau'n cael eu cloddio'n archaeolegol cyn i'r gwaith datblygu ddechrau, neu fod archaeolegydd yn bresennol yn ystod y gwaith adeiladu i gyflawni gorchwyl gwylio (ac i gofnodi unrhyw beth a ddaw i'r golwg).

Mewn rhai achosion efallai y bydd yr awdurdod lleol yn ystyried bod datblygiad yn effeithio ar ardal lle mae'r potensial archaeolegol yn uchel ond nad oes ganddynt ddigon o wybodaeth i benderfynu sut i drin y cais cynllunio. Mewn achosion o'r fath gallent ofyn i'r ymgeisydd wneud gwerthusiad archaeolegol cyn iddynt wneud penderfyniad, er mwyn cael rhagor o wybodaeth am effeithiau posibl eu datblygiad. Gallai'r gwerthusiad hwn gynnwys ymchwil ddogfennol, arolwg a/neu gloddiad prawf cyfyngedig a bydd y canlyniadau'n ei gwneud hi'n bosibl i'r cynllunwyr wneud penderfyniad cytbwys am ddyfodol y safle. Gwneir gwaith fel gwerthuso neu gloddio sy'n rhan o'r amodau cynllunio gan Gytundebwyr Archaeolegol fel arfer. I gael gwybodaeth a chyngor pellach cysylltwch os gwelwch yn dda Swyddog Rheoli Datblygiad yr Ymddiriedolaeth yn y markwalters@cpat.org.uk

CS89/25/24

De: Archaeolegwyr yn cynnal arolwg cyfuchlin© CPAT CS89/25/24

Ceir gwybodaeth bellach am archaeoleg yn y broses gynllunio yn nogfen bolisi'r Swyddfa Gymreig Arweiniad Cynllunio (Cymru) a Chylchlythyrau 60/96 a 61/96 y Swyddfa Gymreig. Isod, ceir cyfeiriadau at y dogfennau hyn a thrafodaeth gyfyngedig o'u cynnwys dan y pennawd Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru Cod Ymarfer Curaduron .

I gael gwybod mwy am archaeoleg a chynllunio, neu i gael golwg ar effeithiau posibl eich datblygiad chi ar yr amgylchedd hanesyddol, pam na chysylltwch chi â Gwasanaeth Cynllunio CPAT i drafod y materion hyn cyn i chi anfon eich cais cynllunio? Trafodaethau cynnar yw'r ffordd orau bob tro bron o osgoi gwrthdaro rhwng datblygiad ac anghenion cadwraeth.

Cod Ymarfer Curaduron - Cod Ymarfer Curaduron Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru

Gytundebwyr Archaeolegol - Rhestr o Gytundebwyr Archaeolegol.