CPAT logo
Cymraeg / English

Adref Eto
Prosiectau

Quick Links to recent additions

Safleoedd chwalfa awyren

Coffa'r Rhyfel Byd Cyntaf

Ardal Dreftadaeth Llanymynech

Porthladd a Harbwr Hanesyddol

Prosiectau diweddar CPAT


Croeso i'n tudalennau Prosiectau Diweddar. Mae'r tudalennau hyn yn rhoi golwg fanwl ar y prosiectau yr ymgymerodd CPAT â hwy dros y blynyddoedd diwethaf ac mae rhai ohonynt yn dal i fynd yn eu blaenau. Gobeithio y cewch hwy'n ddiddorol.

Abaty Cwm-hir
Rhoddodd y gwaith atgyfnerthu ar fynachlog Sistersaidd o'r 12fed ganrif gyfle i ailgofnodi'r olion sy'n dal i sefyll er mwyn cynnwys manylion a oedd newydd eu datgelu.

Archaeoleg yn y Fforest
Rhai o ganlyniadau Prosiect Asedion Traftadaeth Cymru, arolwg i leoli a chofnodi safleoedd archaeolegol yn y fforest.

Arolwg Arfordirol Clwyd
Arolwg archaeolegol o safleoedd darganfyddiadau, henebion, adeiladau, olion morol a diwydiannol ar hyd Arfordir Gogledd Cymru, fel rhan o arolwg sydyn o amgylchedd hanesyddol arfordir Cymru gyfan.

Ardal Dreftadaeth Llanymynech
Mae'r arolwg diweddar yn Llanymyench yn ddechrau yr hyn sy'n argoeli i fod yn rhaglen adfer a dehongli gyffrous.

Arolwg o Eglwysi Hanesyddol
Adroddiad llawn ar gyfraniad CPAT i arolwg diweddar Cadw o eglwysi hanesyddol Cymru, gan gynnwys disgrifiadau o bob eglwys unigol cyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn ardal Clwyd-Powys.

Arolwg o Gloddfeydd
Arolwg sydyn o'r holl gloddfeydd metel anhaearnaidd a ffosffad yng Nghlwyd a Phowys.

Beddrodau Sgwr y Ddwyrydy - Arolwg geoffiseg a gwaith cloddio arbrofol o fynwent crugiau sgwr Druid ger Corwen.

Bryn Llanymynech - Golwg ar waith asesiad archaeolegol gan CPAT ar fryngaer fwyaf yr Oes Haearn yng Nghymru.

Bryngaer Caer Digoll - Y newyddion diweddaraf am brosiect rheoli treftadaeth CPAT ar fryngaer eiconig yr Oes Haearn hon yn Nyffryn Hafren.

Bryngaerau Clwyd
Arolwg gan CPAT yn edrych ar gyflwry bryngaerau oes yr Haearn ym Mryniau Clwyd, fil rhan o prosiect Cynfor Sir Ddinbych Y Grug a'r Caerau.

Canllaw i Feddrodau Siambr Neolithig Sir Frycheiniog - Asesiad a chanllaw newydd i adnodd archaeolegol hudol hwn.

Safleoedd chwalfa awyren - Adroddiad ar gyfraniad CPAT i arolwg o safleoedd chwalfa awyren ar gyfer Cymru gyfan.

Clawdd Chwitffordd, Sir y Fflint - Gwaith diweddar ar hyd y cloddwaith chwilfrydig hwn. Ydy on gynhanesyddol, neu yn perthyn ir cyfnod canoloesol cynnar, neu rywbeth arall yn hollol?

Cloddio ffos gylch Walton Court - Gwaith cloddio gan CPAT ar heneb a allai fod yn hengor ffurfiannol ym Masn Walton

Clostir Neolithig Womaston - Gwaith cloddio ac arolwg gan CPAT ar safle Neolithig ym Masn Walton sydd newydd wedi dod ir amlwg.

Cwrsws Hindwell - Arolwg archaeolegol a gwaith cloddio arbrofol o un o henebion Neolithig hiraf Prydain.

Cylch cerrig Cerrig Bwlch y Fedw - Arolwg archaeolegol a gwaith cloddio arbrofol or gylch cerrig Cerrig Bwlch y Fedw yn Sir Ddinbych..

Dau Dy ym Machynlleth Arolwg o'r adeiladau a chloddiadau ym Royal House a Parliament House ym Machynlleth.

Disgrifio Nodweddion Tirweddau Hanesyddol
Golwg fanylach ar beth o waith diweddar CPAT ar Ddisgrifio Nodweddion Tirweddau Hanesyddol a Chofrestr Tirweddau Hanesyddol yng Nghymru Cadw / CCW / ICOMOS.

Fferm Roundhouse, Nant-y-Glo
Arolwg o'r adeiladau a chloddiad gan CPAT mewn cymhlethdod fferm yn Ne Cymru o'r 18fed ganrif oc yn gynnar yn y 19eg ganrif.

Fferm Ystum Colwyn, Sir Trefaldwyn
Arolwg o'r adeiladau amaethyddol sy'n dangos pwysigrwydd y fferm hon o'r cyfnod cynnar ar ol y canol Oesoedd fan y 19eg ganrif.

Ffosydd Cylch Mawr - Gwaith cloddio arbrofol o ddetholiad or henebion hyn a allai fod yn hengorau yr oes Neolithig

Fframwaith Ymchwil Archaeloeg Cymru
Fersiwn y we o Archwiliad yr Adnodd Archaeolegol yn ardal Clwyd a Phowys.

Glas-hirfryn - Adroddiad ynglyn gwaith CPAT ar adeilad pren canoloesol hwn ym Mhowys.

Gwaith cloddio clostir palis Walton 2010 - Gwaith cloddio gan CPAT ar yr heneb Neolithig enigmatig hon ym Masn Walton.

Meysydd Awyr - Adroddiad ynglyn rhan CPAT yn arolwg Cadw o feysydd awyr Cymru.

Porthladd a Harbwr Hanesyddol
Astudiaeth gwmpasu ar gyfer gogledd-ddwyrain Cymru gyfan oedd hon, ynghyd ag astudiaethau achos manwl o borthladdoedd ar hyd Toriad Newydd Afon Dyfrdwy.

Prosiect Basn Walton 2012 - 2014 - Gwaith diweddar ym Masn Walton.

Rhesi Cerrig Craig y Fan Ddu - Arolwg archaeolegol a gwaith cloddio arbrofol or rhesi cerrig yng Nghraig y Fan Ddu ger Tal-y-bont ar Wysg

Coffa'r Rhyfel Byd Cyntaf - Prosiectau archwilio olion y Rhyfel Byd Cyntaf yn ddwyrain a gogledd-ddwyrain Cymru.

Safle Dyffryn Rhydymwyn - Cynllun Rheoli Amgylchedd Hanesyddol ar gyfer Ffatri Arfau Cemegol unigryw

Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol

Tirwedd gynhanesyddol Dyffryn Hepste - Adroddiad ynglyn gwaith CPAT ar dirwedd hudol hwn ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Tomen Llysun, Llanerfyl, 2013 - Golwg ar waith arolwg archaeolegol gan CPAT yn 2013

Vicus Rhufeinig Hindwell - Gwaith cloddio arbrofol or anheddiad ficws wrth gaer Rufeinig Hindwell, Powys.

Ysgubor Neuadd, Cloggau, Sir Faesyfed
Canlyniadau prosiect byr i gofnodi, trwy gloddiad ac arolwg, olion neuadd hanner coediog o'r 16eg ganrif cyn iddi gael ei throi'n ôl o fod yn ysgubor i fod yn dy unwaith eto.Preifatrwydd a chwcis