CPAT logo
Adref Eto

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Supported by the Heritage Lottery

Swyddog Prosiect ‘Treftadaeth Nas Cerir?’

22.5 awr yr wythnos (fwy neu lai). £18,070 ‐ £20,661 pro rata (hyd nes penderfynir ar godiad cyflog). Mae yna rywfaint o hyblygrwydd o ran yr oriau a’r cyflog, gan ddibynnu ar amgylchiadau a set sgiliau’r ymgeisydd llwyddiannus.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys yn chwilio am rywun i gyflawni prosiect ‘Treftadaeth Nas Cerir?’ yn ein rhanbarth, sef canolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru.

Beth ydy prosiect ‘Treftadaeth Nas Cerir?’

Prosiect newydd â nifer o bartneriaid y mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri’n ei ariannu ac sy’n digwydd ledled Cymru ydy ‘Treftadaeth Nas Cerir?’. Mae’n cael ei gyflawni gan Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a phedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru. Mae’n canolbwyntio ar weithgareddau a lleoliadau nad ydyn nhw fel rheol yn cael eu hystyried yn dreftadaeth. Mae gan y prosiect saith elfen. Er bod pob elfen yn amrywio o ran thema a daearyddiaeth, fe fydd pob un yn recriwtio gwirfoddolwyr ifanc o bob cefndir ac yn eu hysbrydoli i ymchwilio i’w treftadaeth leol trwy brosiectau anarferol ac unigryw. Daw’r prosiectau i’w hanterth mewn cyflwyniadau fideo ar gyfer pob prosiect.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys yn canolbwyntio ar gyflwyno’r motor tanio mewnol a’i effaith ar dirwedd Cymru wledig. Rydyn ni eisiau edrych ar sut y gwnaeth tystiolaeth archaeolegol o’r newidiadau cyflym i gymdeithas yn sgil dyfeisio’r motor tanio mewnol arwain at newidiadau ffisegol i’r dirwedd sydd dal i’w gweld heddiw.

Beth ydy Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys?

Elusen addysgol ydy Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys (CPAT), a sefydlwyd ym 1975. Ei hamcan yw ‘hyrwyddo addysg y cyhoedd mewn archaeoleg’, ac mae’n cyflawni hyn â chymorth cyllid o amrywiaeth o ffynonellau. Mae CPAT yn un o bedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru sy’n gweithio i helpu i warchod, cofnodi a dehongli pob agwedd ar yr amgylchedd hanesyddol. Mae hyn yn cynnwys darparu cyngor i awdurdodau lleol ar archaeoleg ac ar gynllunio, ymgymryd â phrosiectau archaeolegol ar ran cleientiaid y sectorau preifat a chyhoeddus, a chyflenwi rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau archaeoleg cymunedol.

Beth mae’r swydd yn galw amdano?

Mae’r swydd yn galw am weithio gyda phobl ifanc, gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a grwpiau lleol i gyflawni’r amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau Prosiect Treftadaeth Nas Cerir. Ymhlith yr agweddau allweddol mae:
 • Ymgysylltu â grwpiau ieuenctid a chymunedol, ac unigolion y mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithio gyda nhw ar hyn o bryd.
 • Gweithio gyda grwpiau ieuenctid a chymunedol ac eraill i helpu i hwyluso’u prosiectau treftadaeth sy’n mynd rhagddyn nhw.
 • Mynychu digwyddiadau, gweithgareddau a gwyliau, a helpu grwpiau i adrodd eu straeon.
 • Hybu Prosiect Treftadaeth Nas Cerir trwy gyfrwng sgyrsiau, gwefannau, y cyfryngau cymdeithasol, erthyglau a chyfryngau eraill.
 • Gweithio gyda sefydliadau sy’n rhanddeiliaid a phartneriaid y prosiect.
 • Gweithio gyda’r Archaeolegydd Cymunedol i gynhyrchu adroddiadau cynnydd ac adroddiadau eraill ar Brosiect Treftadaeth Nas Cerir.
 • Gweithio gyda’r Archaeolegydd Cymunedol i helpu’r hyn sy’n cael ei ddysgu o brosiect Treftadaeth Nas Cerir i fagu gwreiddiau yn y sefydliad yn fwy eang.
 • O bryd i’w gilydd, gweithio y tu allan i orai swyddfa arferol, e.e. dros y penwythnos a chyda’r nos.
 • Ymgymryd â dyletswyddau eraill y gallai’r Ymddiriedolaeth benderfynu arnyn nhw o bryd i’w gilydd.

Pa sgiliau a phrofiad sydd eu hangen arna’ i?

Fe fydd angen ichi:
 • allu cyfathrebu’n glir ac yn gryno, delio’n hyderus a llawn tact â phobl ar bob lefel
 • gallu dysgu pynciau newydd yn gyflym, a bod yn fodlon meddwl yn greadigol
 • bod yn ymwybodol o lwyth gwaith pobl eraill a bod yn barod i helpu lle bo angen, a bod yn ymwybodol o’ch argraff ar eraill
 • cymhwyso amrywiaeth o sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd, cymryd camau i ddiweddaru, datblygu ac ehangu gwybodaeth a sgiliau, bod yn broffesiynol graff, gwybod pryd i geisio cyngor ac arbenigedd.
 • canolbwyntio ar ganlyniadau a chyflawni’r gwaith, a chynllunio a rheoli’ch amser yn effeithiol.
 • bod yn barod i ymateb yn bositif ac yn hyblyg i newid, gwneud awgrymiadau i wella arferion gweithio, dysgu o gamgymeriadau, rhannu arfer da.
 • bod yn hyderus, yn llawn cymhelliant ac yn ddibynadwy, gweithio’n drefnus ac yn gyson gan roi sylw i’r manylion, a gallu ymdopi ag awdurdod.

Fe fyddai cefndir mewn archaeoleg a’r amgylchedd hanesyddol o fantais, ac felly hefyd sgiliau’r Gymraeg a dealltwriaeth o Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru.

Sut ydw i’n ymgeisio?

Gallwch chi lawrlwytho’r Swydd-ddisgrifiad llawn a Manyleb y Person o’n gwefan.

Derbynnir ceisiadau trwy e-bost yn unig. Dylai’ch e-bost fod â dau atodiad: llythyr eglurhaol a CV. Dylai’r llythyr eglurhaol ddangos yn glir sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf ar gyfer y rôl, a dwyn sylw at brofiad perthnasol. Gall yr atodiadau fod ar ffurf naill ai Microsoft Word neu PDF.

A fyddech cystal ag anfon eich e-bost i paul.belford@cpat.org.uk

Y dyddiad cau ydy hanner nos Ddydd Sul 25 Mawrth 2018.

Cynhelir cyfweliadau Ddydd Mawrth 10 Ebrill 2018.

Fe fydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted â phosibl.