CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Ynghylch CPAT
Beth sy'n newydd?
Addysg
Gwasanaethau
Prosiectau
Cysylltiadau

Archaeoleg mewn Addysg


Ermine Street Guard

Dau aelod o'r Ermine Street Guard yn ymweld â chloddiadau archaeolegol ym Mhrestatyn ym 1984.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys yn cynnig nifer o wasanaethau addysgol i ysgolion yng ngogledd-ddwyrain a chanolbarth Cymru.

Gallwn gynnig cyngor proffesiynol ar y modd y defnyddir deunydd archaeolegol ('Y Celtiaid', 'Y Rhufeiniaid', 'Bywyd yn y Gorffennol', 'Gwneud Crochenwaith', ac ati) fel adnodd dysgu ac ar archaeoleg fel cyfrwng addysgu (gwaith tÓm, cyd-drefnu sgiliau corfforol a meddyliol, iaith, trafod tystiolaeth ac ati) o fewn addysg a'r Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymru).

Pan fo ysgolion yn cynnal digwyddiadau cwricwlaidd arbennig byddwn yn falch o drafod cyfrannu. Mae natur y cyfrannu'n hyblyg ond gallai gynnwys digwyddiad i'r dosbarth gyda darganfyddiadau archaeolegol a deunydd enghreifftiol neu ymweliad tywysedig i safle gyda thaflenni/taflenni gwaith addysgol.

Noder bod gan CPAT archif helaeth o ffotograffau o'r awyr a ffotograffau eraill o safleoedd archaeolegol a hanesyddol a gellir prynu copÔau ohonynt am bris cost i bwrpasau addysgol.

Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol

Mae'r Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol (HER) ar gyfer Clwyd a Phowys yn cael ei lunio a'i gadw gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys. Ei nod yw darparu catalog cynhwysfawr o'r safleoedd a'r darganfyddiadau archaeolegol a hanesyddol o bob cyfnod. Mae'r cofnod yn cael ei ddiweddaru a'i ehangu'n gyson pan dderbynnir gwybodaeth newydd. Cedwir yr HER ar ddata-basau cyfrifiadurol ac mae'n cynnwys cofnodion cartograffig, dogfennol a ffotgraffig ychwanegol.

Mae'r wybodaeth a gedwir yn yr HER yn uniongyrchol berthnasol i ardaloedd astudio o fewn ysgolion a sefydliadau addysg uwch. Mae'r Ymddiriedolaeth yn croesawu ymholiadau gan y cyhoedd, athrawon, myfyrwyr ac ymchwilwyr sydd am gael gwybodaeth sy'n berthnasol i'w hastudiaethau.

Mae'r Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol ar gael ar-lein trwy Archwilio.

Defnyddio'r HER yn y Cwricwlwm Cenedlaethol

I wneud data'r HER yn fwy hygyrch i ysgolion, paratowyd cyfres o daflenni ar them‚u sy'n uniongyrchol gysylltiedig ‚'r Cwricwlwm Cenedlaethol (Cynodau Allweddol 1 i 3). Mae pob taflen yn rhoi gwybodaeth gefndirol ar y pwnc, manylion am y safleoedd perthnasol gyda darluniau, awgrymiadau ar gyfer ymweliadau ‚'r safleoedd a darllen pellach. Mae'r taflenni hyn i gyd ar gael ar-linell yn awr yma.

Arweinlyfrau Byr i Safleoedd Archaeolegol

Mae CPAT hefyd wedi cynhyrchu nifer o daflenni arweiniol byrion at ddefnydd athrawon ac eraill sy'n ymweld â safleoedd yn ardal Clwyd-Powys. Mae croeso i chi eu hargraffu a'u defnyddio am ddim i bwrpasau addysgol.

Mae'n bosibl y bydd athrawon a myfyrwyr yn ei chael hi'n ddefnyddiol i ofyn am fanylion am safleoedd yn eu hardal eu hunain. Os hoffech ddefnyddio'r gwasanaeth hwn gadewch ddigon o amser i baratoi taflen wybodaeth os gwelwch yn dda.

Dydd Cenedlaethol Archaeoleg

Taflenni cysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol

Arweinlyfrau byrion ar safleoedd lleol

Helmut

I gael gwybodaeth a chyngor pellach cysylltwch â Swyddog Rheoli Treftadaeth yr Ymddiriedolaeth os gwelwch yn dda. Dyma'r cyfeiriad.