CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Ynghylch CPAT

Dewch i gwrdd â'r Staff !


Tm Curadurol

Mr Chris Martin, Pennaeth Gwasanaethau Curadurol
Chris sydd yn gyfrifol am y Gwasanaethau Curadurol yn CPAT. Mae'n gyfrifol am ddatblygu a rheoli pob agwedd o'r Cofnod o Safleoedd a Henebion, Gwasanaeth Rheoli a Chynllunio Treftadaeth (ac atgyweirio cyfrifiaduron) - yr hyn sy'n cyfateb i Archaeolegydd Sir yn Lloegr. Fe ddechreuodd Chris gyda'r Ymddiriedolaeth ym 1980, mae ganddo radd BA (Anrh) mewn Archaeoleg (Prifysgol Cymru, Caerdydd), ac mae ganddo ddiddordeb archaeolegol mewn unrhyw beth "ar wahân i'r blydi Rhufeiniaid", yn ogystal â mynd adref i gysgu.
ChrisMartin@cpat.org.uk

Mr Mark Walters, Swyddog Rheoli Datblygiad
Mae Mark yn darparu Gwasanaethau Cynllunio, ac yn rhoi cyngor i ddatblygwyr, awdurdodau lleol a'r cyhoedd ar oblygiadau archaeolegol cynigion cynllunio, gan baratoi "brff" ar gyfer pob prosiect a monitro gwaith y cytundebwyr archaeolegol. Bu Mark gyda ni ers mis Ionawr 1992, mae ganddo radd BA (Anrh) mewn Archaeoleg & Hanes yr Henfyd (Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan ac mae'n Aelod Cyswllt o'r Institute of Field Archaeologists. Ymhlith ei ddiddordebau mae archaeoleg ddiwydiannol a mwyngloddio, gwaith haearn yr Oes Haearn-Rhufeinig-Brydeinig yn Fforest y Ddena, arian Rhufeinig, archaeoleg lifwaddodol, ac ogofa.
MarkWalters@cpat.org.uk

Mr Gary Duckers, Swyddog Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol
Ymunodd Gary 'r Ymddiriedolaeth ym mis Medi 2017 fel Swyddog Cofnod Amgylchedd Hanesyddol. Mae gan Gary BA mewn Archeoleg (Prifysgol Caer) a MA mewn Archaeoleg Tirwedd, GIS ac Amgylcheddau Rhithwir (Prifysgol Birmingham). Mae'n meddu ar gefndir amlddisgyblaeth, sy'n cynnwys gwaith ar draws sectorau academaidd ac archaeoleg fasnachol gyda ffocws cynyddol ar reoli prosiectau, archeoleg tirwedd, GIS ac arolygu. Mae diddordebau ymchwil yn cynnwys cymwysiadau archeolegol GIS a thechnoleg synhwyro anghysbell, rl cartograffeg mewn rheoli treftadaeth a gwyddoniaeth archeolegol. Mae Gary yn Gymrawd o'r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol [FRGS], Cydymaith [ACIfA] y Sefydliad Siartredig Archaeolegwyr ac yn eistedd ar bwyllgor y Grwp Rheoli Arbennig ar gyfer Rheoli Gwybodaeth [IMSIG]. Mae diddordebau personol yn cynnwys chwarae gitr, gwyddoniaeth, heicio a rhedeg 10k a hanner marathon achlysurol (yn bennaf i wneud iawn am ei angerdd am win).
gary.duckers@cpat.org.uk

Ms Wendy Owen, Archaeolegydd Prosiectau/ Cynorthwy-ydd DC
Mae Wendy yn cynorthwyo gyda gwaith prosiect ac arolygu, mae'n delio ag ymholiadau ac yn gwirio'r rhestrau cynllunio yn erbyn ein cofnodion cyfrifiadurol. Fe ddechreuodd gyda'r Ymddiriedolaeth ym 1985, mae ganddi radd BA (Anrh) mewn Archaeoleg (Prifysgol Cymru, Caerdydd), ac mae'n Aelod Cyswllt o'r Institute of Field Archaeologists. Ymhlith ei diddordebau arbennig mae tirfesur - yn enwedig cynllunio safleoedd, cloddio, astudio darganfyddiadau (pan fydd cyfle!), a garddio.
Wendy@cpat.org.uk

Mrs Abi McCullough, Cynorthwy-ydd Rheoli Treftadaeth
Ymunodd Abi r Ymddiriedolaeth ym mis Chwefror 2001 i weithio ar y Cynllun Amaethyddol-Amgylcheddol Tir Gofal, gan gyflawni arolygon pen-desg ac arolygon maes o ffermydd sydd yn ymuno r cynllun. Mae gan Abi radd BSc (Anrh) mewn Cadwraeth Treftadaeth (Archaeoleg) o Goleg y Drindod, Caerfyrddin, ac maen ymddiddori ymron pob agwedd o archaeoleg yn enwedig astudiaethaur tirwedd, adeiladau hanesyddol ac archaeoleg gyhoeddus, ac yn enwedig gweithio efo phlant. Mae Abin honni ei bod yn hoff o grefftau fel brodwaith, paentio gwydr a gwneud gemwaith. Mae hi hefyd yn mwynhau teithiau cerdded hamddenol yn y wlad.
Abi@cpat.org.uk

Miss Sophie Watson, Cynorthwy-ydd Rheoli Treftadaeth
Dechreuodd Sophie r Ymddiriedolaeth ym mis Ebrill 2008 ac maen gweithio ar gynllun Coetiroedd Gwell i Gymru a chynllun Tir Gofal. Mae hefyd yn delio ag ymholiadau o dur cyhoedd a masnach ynglyn r CAH ac yn defnyddio ein cronfa ddata newydd hynod i ddiweddaru cofnodion. Mae ganddi radd BA (Anrh) mewn Archaeoleg o Brifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a buasain dweud ei bod yn ymddiddori ym mhob math o archaeoleg ond Cynhanesyddol a Diwydiannol yn benodol. Ei hobau personol yw seiclo a phobi cacenni.
Sophie@cpat.org.uk

Tm Prosiectau

Mr Nigel Jones, Uwch Archaeolegydd Prosiectau
Mae gwaith Nigel yn cynnwys rheoli prosiectau, rheoli cytundebau, cynnal arolygon EDM, a chyfarwyddo cloddiadau. Fe ddechreuodd Nigel gyda'r Ymddiriedolaeth ym mis Ebrill 1983, ac mae ganddo radd BA (Anrh) mewn Daearyddiaeth (Prifysgol Sheffield), Tystysgrif mewn Archaeoleg Maes (Prifysgol Rhydychen). Mae hefyd yn Aelod Cyswllt o'r Institute of Field Archaeologists. Dywed Nigel mai ei ddiddordebau arbennig yw arolygu EDM, cloddiadau Rhufeinig a chanoloesol, crochenwaith canoloesol, mwyngloddiau metel a mynyddoedd.
Nigel@cpat.org.uk

Mr Richard Hankinson, Archaeolegydd Prosiectau
Ers mis Tachwedd 1987 bu Richard yn gwneud llawer o waith arolygu a chloddio yn y maes, ac nid yw'n syndod mai ei ddiddordebau arbennig yw archaeoleg ucheldirol. Mae'n Ymarferydd gyda'r Institute of Field Archaeologists ac mae'n mwynhau marchogaeth ei feic.
Richard@cpat.org.uk

Mr Ian Grant, Archaeolegydd Prosiectau
Ymunodd Ian r Ymddiriedolaeth ym mis Ebrill 2002 ar l gweithio am flynyddoedd fel archaeolegwr maes yng Nghymru ac yng ngogledd-orllewin Lloegr ar amrywiaeth eang o safleoedd. Fe ddechreuodd ei yrfa yn archaeoleg ar ei gastell yng Nghaergwrle ym 1985, er ei fod yn dal i ddyfynnnu ei dad (Mike) yn ddylanwad anochel ar ei yrfa, wedi treulio llawer o flynyddoedd efo fo yn cofnodi safleoedd damweiniau awyrennau yr ail ryfel byd yn yr ucheldiroedd. Prif diddordebau Ian ydyr cyfnod canoloesol cynnar ar cyfnod cynhanesyddol, yn ogystal ar crochenwaith syn eu cyd-fynd. Maen mwynhau gweithio ar prosiectau yn y cymuned syn cynnwys gweithion uniongyrchol efor cyhoedd, yn esbonio ac yn dehongli ei waith-maes. Yn ei amser rhydd maen gweithio fel trefnydd digwyddiadau i Gymdeithas ail berfformio canoloesoedd cynnar Cymru. Mae hefyd yn canu ac yn chwarae mandolin/gitar mewn band roc celtaidd (archebwch......).
Ian@cpat.org.uk