CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Ynghylch CPAT

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys


CPAT's agenda ...

CPAT yw un o'r pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol yng Nghymru sy'n gweithio'n agos gyda chyrff cenedlaethol, rhanbarthol a lleol eraill i helpu i ddiogelu, cofnodi a dehongli pob agwedd ar amgylchedd hanesyddol Cymru gyfan.

Gwneir y rhan fwyaf o waith CPAT yn ardal Clwyd-Powys - sir Powys ac ardaloedd yr awdurdodau lleol hynny yn sir Clwyd gynt - Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Bwrdeistref Sirol Wrecsam a rhan ddwyreiniol Bwrdeistref Sirol Conwy.

Sut y trefnir ac yr ariannir CPAT...

Trefnwyd staff yr Ymddiriedolaeth yn Dīm Gweinyddol, Tīm Curadurol a Thīm Prosiectau. Mae gweithgareddau craidd yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys darparu gwybodaeth a chyngor ynghylch yr adnodd archaeolegol i ymholwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, ac i brosiectau gwaith maes i arolygu, archwilio ac asesu'r adnodd hwnnw. Derbynnir y rhan fwyaf o'r arian ar gyfer y gwasanaethau archaeolegol rhanbarthol hyn oddi wrth Cadw a Chomisiwn Brenhinol Henebion yng Nghymru (RCAHMW), a cheir adnoddau ychwanegol oddi wrth awdurdodau lleol a datblygwyr preifat.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig, a rheolir ei gweithgareddau gan fwrdd o Ymddiriedolwyr a phwyllgor ymgynghorol. Gwahoddir awdurdodau lleol, amgueddfeydd, prifysgolion, cymdeithasau hanesyddol a chyrff eraill sydd â diddordeb yn archaeoleg y rhanbarth i ymaelodi. Mae'r Adroddiad Blynyddol yn cynnwys rhestr gyflawn o'r ymddiriedolwyr ac aelodau'r pwyllgor ymgynghorol.

Beth mae'r Ymddiriedolaeth yn ei wneud...

Mae ein Tīm Curadurol yn cadw'r Cofnod o Safleoedd a Henebion Rhanbarthol, archif a data-bas cyfrifiadur o bob safle archaeolegol neu safle dreftadaeth hysbys yn ardal Clwyd-Powys. Mae gennym hefyd archifau cloddio, cofnodion o arolygon o dir ac adeiladau, a chasgliad helaeth o ffotograffau o'r awyr, a diweddarir y cyfan yn gyson wrth i wybodaeth newydd ddod i law.

Map showing area covered by CPAT

Ar y dde: Dangosir yr ardal a drinnir gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys mewn gwyrdd

Fel rhan o'n rôl guradurol mae Rheoli'r Dreftadaeth yn darparu cyngor i ffermwyr, tirfeddianwyr a chyrff amgylcheddol ar archaeoleg ac agweddau eraill ar y dreftadaeth ddiwylliannol, yn enwedig o ran y cynllun amaethyddol-amgylcheddol Tir Gofal yng Nghymru. Rydym yn cyfrannu hefyd at ddehongli a gwarchod safleoedd sydd o ddiddordeb archaeolegol neu hanesyddol, ac at roi anerchiadau mewn ysgolion, darlithoedd cyhoeddus ac arddangosfeydd o'n gwaith.

Mae'r Tīm Curadurol hefyd yn darparu Cyngor Cynllunio ar effeithiau gwaith adeiladu arfaethedig, ffyrdd newydd a'r cyfleustodau ar yr adnodd archaeolegol i awdurdodau cynllunio, datblygwyr, cyrff lleol a chenedlaethol, a'r cyhoedd, yn unol â dogfen Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru Cod Ymarfer Curaduron .

Mae ein Tīm Prosiectau'n ymgymryd ag amrywiaeth eang o brosiectau cofnodi ac asesu yn y maes fel arolygon o henebion ac adeiladau, cloddiadau, astudiaethau pen-desg, arolygon tirwedd rhanbarthol, ffotograffiaeth awyr, asesiadau maes a gorchwylion gwylio.


Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys yn gwmni cyfyngedig a gofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 1212455; yn elusen gofrestredig, Rhif 508301; ac yn un o Gyrff Archaeolegol Cofrestredig yr Institute of Field Archaeologists, Rhif RAO 6.