CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Yn l i hafandudalen
Caer Digoll

Dod i wybod mwy am Gaer Digoll ai thirwedd


CPAT 83-c-0452.jpg Rydym yn gobeithio y bydd y fenter hon yn rhoi cyfleoedd i ddysgu mwy o lawer am Gaer Digoll ai thirwedd, ac am warchod a rheoli safleoedd archaeolegol eraill tebyg. Gwelir rhestr o amcanion ymchwil posibl isod, y gellir o bosibl fynd ir afael hwy yn y blynyddoedd sydd ar ddod.

Sut le oedd y safle
Ffurf a strwythur y fryngaer. Adeiladur amddiffynfeydd, eu cyfnodau au dimensiynau. Y mathau o adeiladau a strwythurau a oedd wediu codi y tu mewn iddi, ar mathau o ddeunyddiau a ddefnyddiwyd.

Cyflwr y safle ai gadwraeth
Cyflwr gwahanol rannau or heneb au cadwraeth. Effeithiau hindreuliad ac erydiad naturiol. Effeithiau gweithgareddau amaethyddol gynt. Effeithiau planhigfeydd coed, o ran y broses plannu a gweithgareddaur gwreiddiaun ddiweddarach. Effeithiau gweithgareddau anifeiliaid. Natur y priddoedd a goroesiad dyddodion haenedig, presenoldeb dyddodion dwrlawn, asidedd y pridd ac effaith hyn ar oroesiad arteffactau a data amgylcheddol.

Hanes cymdeithasol ac economaidd
Pryd adeiladwyd y fryngaer ar hyn a oedd ynon gynharach, cyfnodau pan fu pobl yn byw ynddi ar gwahanol ffyrdd yi defnyddiwyd yn ddiweddarach. Y gweithgareddau domestig, diwydiannol ac economaidd a gynhaliwyd y tu mewn ir fryngaer a thu hwnt. Cysylltiadau masnachol a chysylltiadau eraill ymhellach i ffwrdd. Tystiolaeth o strwythur cymdeithasol, tystiolaeth o drefniadaeth a chynllunio cymdeithasol a nifer y trigolion. Maint y gweithlu yr oedd ei angen i godir amddiffynfeydd dros ba gyfnod o amser. Hyd y cyfnod y bu pobl yn byw ynddi, a phun a oedd pobl yn byw yno am gyfnod di-dor ynteun ysbeidiol. Beth oedd ei dibenion. Tystiolaeth ei bod wedi tyfu, newidiadau dros amser, ei gadael ai dadfeilio.

Cyd-destun y dirwedd
Cyd-destun tirwedd yr heneb. Tiriogaeth y fryngaer ai pherthynas safleoedd eraill cyfagos mewn gofod a thros amser. Natur hanes yr amgylchedd ar llystyfiant lleol ac effeithiaur anheddiad ar ei gyffiniau. Llwybrau hynafol at y fryngaer. Perthnasoedd ffisegol ffiniau allanol a defnydd tir.

Cysylltiadau hanesyddol a diwylliannol
Cysylltiadau hanesyddol, llenyddol ac artistig. Hanes enwau lleoedd.

Gweithgareddau a defnydd tir diweddarach
Hanes amaethyddol diweddarach. Hanes coelcerth bosibl. Planhigfa i goffu coronir Frenhines Elizabeth II. Hanes llafar.

Cofnodi a monitro
Cofnodi a monitro proses newid y defnydd tir oi gyflwr coediog presennol. Y prosesau ynghlwm hyn ar effeithiau ffisegol ar yr heneb ac ar yr amgylchedd naturiol.

Canfyddiad y cyhoedd
Y budd a ddaw ir cyhoedd yn sgil yr heneb yn dod yn eiddo ir Ymddiriedolaeth. Ei rl ai rl bosibl wrth gyrraedd amcanion addysg ac allwaith. Effeithiau newidiadau mewn defnydd tir ar werth amwynder yr heneb. Agweddau pobl tuag at y newidiadau mewn defnydd tir.