CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Yn ôl i hafandudalen
Caer Digoll

Dod i wybod mwy am fryngaerau ac archaeoleg


Beacon Ring visit

Yn ogystal ag ychwanegu at werthfawrogiad pobl o’r safle, rydym hefyd yn gobeithio y daw, dros amser, yn ganolbwynt amrywiaeth o weithgareddau wedi’u cynllunio i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o archaeoleg a hanes y dirwedd yn gyffredinol. Yn ogystal â theithiau cerdded tywysedig, rydym yn gobeithio y bydd yn bosibl darparu cyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith mewn ystod eang o wahanol sgiliau i wirfoddolwyr a myfyrwyr, maes o law. Gall y canlynol fod ymhlith gweithgareddau posibl.

Dysgu am yr heneb ei hun
Dadansoddi’r heneb – sut y’i hadeiladwyd, pa bryd a pham, a sut beth byddai wedi bod i fyw ynddi.

Cysylltiadau’r fryngaer â safleoedd eraill yn yr ardal
Sut mae’r heneb yn perthyn i lun ehangach cymdeithas ac economi ‘Celtaidd’ Oes yr Haearn.

Sut mae’r heneb yn perthyn i’r dirwedd
Lle’r heneb yn ei thirwedd ehangach.Yr hyn y gallwn ei ddweud am y safle yn ei leoliad ar gopa bryn. Sut gallwn ddod i wybod mwy am hanes y dirwedd lle saif yr heneb.

Technegau cynnal arolwg archaeolegol a’i gofnodi
Sut i gynnal gwahanol fathau o gofnodi – fel arolwg topograffig, ffotograffiaeth o’r ddaear ac o’r awyr ac arolwg geoffisegol.

Cloddio, samplo a chofnodi archaeolegol
Yr hyn y mae’n bosibl ei ddysgu o gloddio. Technegau cloddio, samplo a chofnodi. Cynhyrchu adroddiadau prosiect.

Rheoli a gwarchod henebion
Pam ei bod yn bwysig cadw a gwarchod henebion fel hon. Sut rydym yn mynd ati i reoli safleoedd. Effeithiau planhigfeydd fforestydd. Sut i reoli newid o ran defnydd tir.